Zorgstructuur

Leerlingen op de Het VierTaal College hebben extra aandacht en begeleiding nodig.

Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)

 

Het VierTaal College werkt planmatig met onze leerlingen. Dat betekent dat als er een leerling bij ons op school wordt geplaatst er een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) wordt opgesteld. Dit plan, waarin de doelen voor de komende periode staan beschreven, wordt met de ouders en de leerling besproken. Aan het eind van elk schooljaar wordt bekeken of de doelen zijn behaald en wordt op basis van de evaluatie een nieuw ontwikkelingsperspectief plan (OPP) geschreven.

Multi disciplinair overleg (MDO)


Elke leerling wordt tenminste twee keer per schooljaar besproken in het multi disciplinair overleg (MDO). Het MDO wordt gevormd door de intern begeleider, psycholoog, maatschappelijk werker, linguist, intern begeleider, teamleider en de mentor van de betreffende leerling. Indien noodzakelijk of gewenst sluiten andere disciplines aan zoals de jeugdarts en de logopedist. Indien uit het MDO of anderszins blijkt dat er een hulpvraag is voor extra zorg dan wordt er een MDO ingelast. Wanneer de school de leerling wil bespreken, wordt aan de ouders toestemming gevraagd voor een MDO overleg. Nadat de leerling is besproken wordt er een plan van aanpak opgesteld of het bestaande plan wordt bijgesteld en met de ouders besproken.

Rapportage

 

Ieder jaar krijgen de leerlingen drie rapporten verspreid over het schooljaar. Rond de herfstvakantie volgt eerst een tussenrapport. In november en juli heeft hebben de ouders een oudergesprek met de mentor van de leerling naar aanleiding van het rapport. Het tweede rapport wordt in maart aan de leerling meegegeven.

Leerlingen van de Praktijkstroom ontvangen twee rapportages met daarin de behaalde resultaten op beheersingsniveau. Naar aanleiding van de rapportages kunnen de ouders met de leraren spreken over de ontwikkeling van de leerling. Voor het eerste rapport komen de ouders op school. Het tweede rapport wordt telefonisch besproken.