Praktische informatie

Praktische informatie

Praktische informatie voor u als ouder over de gang van zaken in school leest u hier. Heeft u er nog meer vragen, mag u zich altijd richten tot de mentor of u belt naar onze administratie.

Verlof regeling


Bijzonder verlof regeling

Wij willen alle ouders erop wijzen, dat iedere leerling naar school moet. Een leerling heeft alleen vrij in de schoolvakanties. Het kan gebeuren dat een leerling extra verlof nodig heeft, omdat er iets heel dringends of bijzonders is. Ouders moeten in zo’n geval aan de directie vragen of extra verlof mogelijk is. Soms beslist de directie zelf, in andere gevallen beslist de leerplichtambtenaar. Nooit mag een kind zonder toestemming thuis gehouden worden. Gebeurt dit toch, dan kan een proces-verbaal worden opgemaakt. Een geldboete is dan het gevolg.

Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur een maand van te voren, of, als dit niet mogelijk is, uiterlijk twee dagen na ontstaan van de verhindering, bij de administratie worden ingeleverd.

Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties

Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar bij de school. Op het formulier vindt u alle benodigde informatie. De volledig ingevulde aanvraag kunt u inleveren bij de administratie. Als de aanvraag gewichtige omstandigheden (omstandigheden gelegen buiten de wil van leerling en ouders) van meer dan tien schooldagen betreft, wordt hij doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. In de meeste gevallen zal deze zich door de directie laten adviseren alvorens een beslissing te nemen. Over het algemeen zal er sprake zijn van een medische of sociale indicatie en geldt dat een verklaring van een arts of sociale instantie noodzakelijk is waaruit blijkt dat verlof nodig is.

Formulier kort verlof (tandarts, huisarts, ziekenhuis e.d.) én het formulier voor bijzonder verlof (eerder vakantie, Suikerfeest, jubileum, e.d.) zijn te vinden onder Downloads.

Schoolkamp

 

Onderbouw 1, 2, en bovenbouw 3 en gaan op schoolkamp. Onderbouw 1 en 2 gaan in Nederland op kamp. Bovenbouw 3 gaat naar België. Er zijn aan deze kampen kosten voor de ouders gebonden. Wij vinden het heel belangrijk dat alle leerlingen meekunnen. Als de kosten voor de ouders te hoog zijn is er altijd de mogelijkheid om hier afspraken over te maken met de directie.

Schoolgeld

 

Er zijn geen speciale kosten verbonden aan de opleidingen. Er hoeft geen schoolgeld betaald te worden en de leerlingen gebruiken de boeken van school. Wel moeten de ouders zorgen voor schrijfmateriaal, woordenboeken, atlas, gymkleding etc.

De school vraagt jaarlijks om een vrijwillige bijdrage van € 35,-. Als u twee kinderen op school heeft wordt het bedrag € 60,-. Hiervan worden onder meer culturele activiteiten betaald zoals bezoek aan museum of theater.