deelMedezeggenschapsRaad (dMR)

De deelmedezeggenschapsraad (dMR) van het VierTaalcollege bestaat uit ouders en personeelsleden. Deze raad staat in verbinding met de Medezeggenschapsraad en is de gesprekspartner van de directeur van de school. De dMR bespreekt zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en of de wijze waarop ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten.

In enkele gevallen stemt de dMR in met een plan, in andere gevallen vraagt de directie om advies bij het invoeren van plannen. De dMR mag het bevoegd gezag altijd om informatie vragen over het gevoerde beleid.

Iedereen is welkom als toehoorder, wel stellen wij het op prijs als u het aan ons doorgeeft wanneer u de vergadering wilt bijwonen.

Ook de notulen zijn openbaar. De leden worden middels verkiezingen gekozen. Aan het begin van het schooljaar wordt er een jaarplanning opgesteld en aan het eind van het jaar volgt een jaarverslag.

Leden

Het personeel van VierTaal college Amsterdam wordt vertegenwoordigd door:

Gwen Maurits
Ruud van Weel
Joost Kuijper
Gwenna Pool

De ouders worden vertegenwoordigd door:

Aleida Verheus
Suzanne Oversier
Talib Jabar

De directie wordt vertegenwoordigd door:

Chris Tetteroo

Heeft u zelf iets te melden?


Via het mailadres:
dmr-vca@viertaal.nl is de dMR bereikbaar. U kunt altijd onderwerpen aandragen waarvan u vindt dat die besproken moeten worden en wij zullen ons best doen uw belangen te behartigen.