Toetsing en Examen

Toetsing en Examen

Alle leerlingen worden regelmatig getoetst met TOA toetsen en onze eigen taaltesten. Daarnaast geven de docenten methodegebonden toetsen. Vmbo-leerlingen doen gedeeltelijk examen op de symbiosescholen en de havo-leerlingen krijgen een staatsexamen. Leerlingen in het praktijkonderwijs sluiten hun schoolcarrière af met het Noord-Hollands praktijkdiploma.

TOA


Alle leerlingen worden regelmatig getoetst met testen van TOA. Deze methode van toetsing is volledig webbased en geeft geautomatiseerd direct de scores weer in referentieniveaus. Er zijn toetsen beschikbaar voor Nederlands, rekenen en Engels. We toetsen ieder leerjaar. Op deze manier meten we vroegtijdig de referentieniveaus van de leerlingen. Dit geeft de mogelijkheid om sneller hiaten in kennis te signaleren en hieraan te gaan werken. 

Wat zijn de referentieniveaus? 

Referentieniveaus taal en rekenen zijn richtlijnen van de Rijksoverheid. Ze beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen tijdens hun schoolloopbaan op het gebied van Nederlandse taal en rekenen. Leerlingen moeten bijvoorbeeld aan het eind van de basisschool weten wat noemer en deler van een breuk zijn. En aan het eind van het voortgezet onderwijs moet een leerling een gesproken tekst begrijpelijk kunnen samenvatten. 

Ook geeft de TOA ontwikkelscores van een leerling weer.

Wat zijn ontwikkelscores? 

In het huidige onderwijs is het van essentieel belang dat leerlingen goed voorbereid zijn op Nederlands, Engels en rekenen. Zakken of slagen hangt mede af van de score op taal en rekenen. Daarom moeten de leerlingen goed voorbereid worden op het uiteindelijke examen. Om voortgang binnen een referentieniveau te laten zien, werkt de TOA met ontwikkelscores. De ontwikkelscore wordt berekend aan de hand van a) het niveau van de toets en b) de behaalde procentuele score. Hiermee heeft u een verfijning van de toetsuitslag waardoor u kunt zien of/hoe een leerling zich ontwikkelt binnen een referentieniveau. Daarnaast kunnen toetsresultaten met elkaar en met het landelijk gemiddelde vergeleken worden.

Taaltesten

 

Leerlingen van het VierTaal College Amsterdam hebben een taalontwikkelingsstoornis en of zijn slechthorend. Onze logopedisten en linguïst houden hun taalontwikkeling nauwlettend in de gaten met behulp van taaltesten. Deze taaltesten worden na de toetsweken gepland in de start, praktijk, onderbouw en vmbo-4.

 

Leerlingvolgsysteem

 

De resultaten van de toetsen die gegeven worden door de docenten, kunt u volgen op Magister. Dit is een leerlingvolgsysteem om schoolwerk te volgen en de toetscijfers te bekijken. U heeft dan wel de hulp van uw zoon/dochter nodig. Alleen zij kunnen op dit systeem inloggen.

 

Symbioseschool


Een symbiose-overeenkomst wordt afgesloten tussen een voortgezet onderwijs school (vo) die licentie heeft voor het aanbieden van beroepsgerichte leerwegen, en een voortgezet speciaal onderwijs school (vso).

In de overeenkomst spreken scholen af dat een leerling van een vso-school examen doet onder verantwoordelijkheid van een vo-school.

Onze leerlingen sluiten hun beroepsgerichte vakken door deelname aan schoolexamens en het regulier CSPE van een vo-school. Profielvakken worden afgesloten met een CSPE, keuzevakken met een schoolexamen. 

Vmbo-leerlingen op basis- en kaderniveau volgen lessen op het Mundus College en het Wellantcollege. De vmbo-leerlingen die de theoretische leerweg volgen gaan naar het Marcanti College. 

Staatsexamen


Havo-leerlingen krijgen een staatsexamen. Het staatsexamen bestaat uit twee verplichte onderdelen: het centraal examen en het college-examen. De schriftelijke college-examens worden afgenomen in mei en juni. Voor het vso zijn de mondelinge examens in juni. De werkstukken voor het staatsexamen vso moeten op 1 april klaar zijn.

Praktijkonderwijs

Portfolio


In de praktijkafdeling worden competenties getoetst. Deze worden bewaard in een portfolio. Dit is een map waarin certificaten van geleerde vaardigheden worden bewaard. Deze map is bijvoorbeeld van belang bij een sollicitatie of een aanmelding voor een vervolgopleiding.

Noord-Hollands praktijkdiploma


Leerlingen van de praktijkafdeling krijgen als ze van school gaan een diploma, als erkenning en als bewijs van hun inzet. Minister Slob juicht dit toe. Hiermee voldoet het VierTaal College Amsterdam al aan de wet om een schooldiploma in te voeren. In de vijf jaar die voor praktijkonderwijs staat, worden leerlingen via praktijklessen en stages naar werk begeleid. De leerlingen doen geen  landelijk examen. Leerlingen sluiten die periode af met een assessment, omdat ze allemaal op verschillende niveaus onderwijs volgen.