Specialisten

Leerlingen van het VierTaal College Amsterdam hebben extra aandacht en begeleiding nodig. Op het VierTaal college Amsterdam zijn er voldoende specialisten aanwezig om deze aandacht en begeleiding te geven.

Docenten


Op het VierTaal College Amsterdam geven bekwame en ervaren docenten les aan onze leerlingen. We hebben leerkrachten met een pabo opleiding die vooral lesgeven aan de startklassen voor een goede start in het voortgezet onderwijs. Docenten met een tweedegraads en eerstegraads lerarenopleiding verzorgen de vakgebieden aan de vmbo en havo onderbouw en bovenbouw. Ook zijn er klassenondersteuners aanwezig om de leerlingen uit de plusklassen te begeleiden.

De ontwikkelingen binnen het onderwijs gaan snel. Een goede nascholing voor docenten en specialisten op diverse (vak)gebieden vinden wij dan ook van erg groot belang. Een aantal malen per jaar organiseert de school een studiedag. Op deze dag wordt een bepaald onderwerp uitgebreid besproken met deskundigen en worden de docenten en specialisten op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. Naast de studiedagen nemen de docenten en specialisten ook individueel deel aan nascholingscursussen en opleidingen. Een deel van de docenten en specialisten volgt nu de premaster cluster 2. Dit nascholingsprogramma is ontwikkeld door het Language and Hearing Center Amsterdam van de VU speciaal en alleen voor VierTaal.

Mentor


Elke leerling krijgt een mentor. De mentor ontvangt de leerlingen aan het begin van het schooljaar en maakt ze vertrouwd met de gang van zaken op school. Hij of zij is contactpersoon tussen haar/zijn leerlingen, de ouders/verzorgers, de andere docenten en de schoolleiding. Leerlingen kunnen bij de mentor terecht met hun problemen en ook ouders kunnen bij hem of haar terecht met hun vragen. Andere docenten kunnen informatie over een leerling bij de mentor krijgen. De mentor zorgt er ook voor dat de directie op de hoogte blijft van schoolverzuim, studieproblemen, contacten met het gezin, etc.

Tijdens het startgesprek aan het begin van het schooljaar kunt u kennismaken met de mentor van uw kind en wordt er samen met de leerling en ouders besproken wat de leerling nodig heeft om zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Logopedist


Afhankelijk van de ernst van de communicatieve problemen, de behoefte van de leerling, krijgen leerlingen logopedie. Naast de groepslessen logopedie kunnen leerlingen individuele logopedie krijgen of samen met anderen. Voor iedere leerling die logopedie krijgt wordt een individueel logopedisch plan opgesteld, dat tweemaal per jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld. De logopedist is betrokken bij het onderwijsproces. Logopedist, mentor en overige disciplines houden nauw contact en stemmen onderling af. Ouders krijgen altijd bericht over de logopedie.

logo-akoepediste


Onder akoepedie wordt de zorg voor het gehoor en de hoortoestellen verstaan.

Bij slechthorende en dove leerlingen wordt op aanvraag een gehoortest gedaan. De logopediste doet de test en bespreekt het resultaat met de audioloog. Soms is een uitgebreider onderzoek nodig. Dan worden de ouders en de mentor hiervan op de hoogte gesteld.

Veel leerlingen hebben versterkingsapparatuur (hoortoestellen en klassenapparatuur) nodig om de lessen goed te kunnen volgen. De logo-akoepediste zorgt daarvoor.

Psycholinguïst


Een psycholinguïst bekijkt hoe taal door de hersenen verwerkt wordt. De leerlingen hebben namelijk verschillende taalproblemen en de psycholinguïst onderzoekt welk taalprobleem iedere leerling heeft. De testresultaten worden met de mentor en de logopediste besproken. Met elkaar wordt dan een taalhandelingsplan gemaakt.

Gedragswetenschapper

De gedragswetenschapper volgt en begeleidt de leerlingen gedurende hun schoolcarrière op het VierTaal College Amsterdam. Zij doet individueel onderzoek, observeert leerlingen en adviseert docenten, onderwijs ondersteunende disciplines en ouders. Daarnaast heeft zij regelmatig contact met externe instanties.

Schoolpsycholoog


De schoolpsycholoog doet onderzoek naar de mogelijkheden van de leerlingen. Ook houdt de schoolpsycholoog de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen in de gaten. Als dat nodig is, spreekt de schoolpsycholoog met de leerlingen over hun faalangst of andere problemen.

Schoolmaatschappelijk deskundige


De schoolmaatschappelijk deskundige neemt deel aan het zorgteam van de school en heeft daardoor wekelijks overleg met: de schoolpsycholoog, de zorgcoördinator, de schoolarts, de docenten en de intern begeleiders. Bij het bespreken van een zorg werkt de maatschappelijk deskundige nauw samen met de schoolpsycholoog en de schoolarts, er wordt samen bepaald wiens expertise het meest passend is. 

Bij problematiek rondom een leerling op gezinsniveau speelt de schoolmaatschappelijk deskundige een rol: zij verwijst en begeleidt de leerling en zijn/haar ouders naar de juiste hulpverlening of zij helpt -middels een paar gesprekken- bij het oplossen van het probleem. 

De schoolmaatschappelijk deskundige heeft vanuit de school regelmatig contact met de hulpverlening die bij de leerling en het gezin thuis komt. Ook spreekt zij wel met leerlingen op hún eigen initiatief, soms is het prettig voor een kind iets met een derde te kunnen bespreken. Ouders worden hierbij altijd betrokken.

Ook heeft de schoolmaatschappelijk deskundige contact met leerlingen op klasniveau of ondersteunt zij de mentor wanneer daar behoefte aan is.

Jeugdarts


De jeugdarts werkt nauw samen met school en zorgt voor medische – en medisch gerelateerde zaken.

Alle nieuwe leerlingen worden uitgenodigd voor een gesprek over gezondheid en leefstijl. Onderzoek van groei (lengte, gewicht) en visus (ogentest) zal plaatsvinden. Aan bod kunnen komen:

  • zaken die de leerling of ouders willen bespreken
  • gezonde leefstijl
  • gewicht
  • sporten
  • pesten
  • gebruik van internet/pc/gamen.

In de derde klas zal er een herhalingsonderzoek plaatsvinden. Uit praktische overwegingen zal er voor de schoolverlaters geen eindonderzoek zijn.

Verder is iedere leerling welkom die een probleem met de jeugdarts wil bespreken. Leerlingen kunnen ook gezien worden op verzoek van ouders, mentor of leerkracht.

De jeugdarts speelt een belangrijke rol bij schoolverzuim. Er wordt gekeken naar de oorzaken van het verzuim en er wordt bekeken hoe verbetering bereikt kan worden. Gestreefd wordt naar het voorkomen van schooluitval of terugvallen naar een lager niveau door schooluitval.

De jeugdarts is de schakel tussen school – thuis – huisarts of medisch specialist en heeft als voornaamste doel optimalisatie van (ontwikkelings-)kansen voor de leerling.

De jeugdarts komt op school. 

Schooldecaan


Een schooldecaan helpt de leerlingen bij het kiezen van een examenpakket, een vervolgstudie of een beroep. Voor de praktijkafdeling wordt de keuzebegeleiding gedaan door de stagecoördinator.