Over het onderwijs

Over het onderwijs

Voor wie is het VierTaal College Amsterdam bedoeld?

 

Het VierTaal College Amsterdam is een openbare cluster 2 school voor voortgezet speciaal onderwijs. Alle leerlingen van de school hebben een zeer geringe communicatieve redzaamheid. Om te worden toegelaten op het VierTaal College Amsterdam dien je te beschikken over een indicatie van de Commissie van Onderzoek (CvO) met een intensief arrangement voor cluster 2 onderwijs. 

 

Welke diploma’s kunnen de leerlingen behalen op het VierTaal College Amsterdam?

 

Het VierTaal College Amsterdam biedt onderwijs  aan leerlingen met een basisschooladvies van praktijkonderwijs tot en met havo. Praktijkonderwijs wordt afgesloten met het Noord-Hollands praktijkdiploma. Voor het vmbo en havo behalen de leerlingen een regulier vmbo of havo diploma. 

 

Het VierTaal College Amsterdam is een school met specialistische ondersteuning

 

Specialisten besteden in het aanbod en de werkwijze meer aandacht dan gemiddeld aan de taalontwikkeling en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden van de leerlingen met het doel hen zo goed mogelijk toe te rusten en voor te bereiden op participatie in de maatschappij. De competenties (kennis en bekwaamheden) die onze medewerkers voor hun taak moeten hebben vatten wij samen in de begrippen ‘Kiezen, Delen en Maken’. Ook voor onze leerlingen zijn dit belangrijke vaardigheden. Wie goed kan kiezen, delen en maken is een volwaardig burger van onze maatschappij. Het VierTaal College Amsterdam heeft hoge en realistische verwachtingen van iedere leerling die aan de school wordt toevertrouwd.

 

Communicatie staat centraal

 

De docenten van Het VierTaal College zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan leerlingen die slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Voor alle leerlingen geldt dat zij moeite hebben om zichzelf goed uit te drukken. Dat kan komen  doordat zij moeite hebben met contact leggen, omdat hun gehoor niet goed is omdat hun spraak niet goed is, of een combinatie hiervan. Zodoende kunnen sommige leerlingen niet goed begrijpen wat er gezegd wordt en sommige leerlingen kunnen zich niet goed uitdrukken. Als je je niet goed uit kunt drukken heeft dat veel effect op de manier waarop je deel kunt nemen aan het onderwijs, de communicatie en de zelfredzaamheid van de leerling. Onze leerlingen vormen een kwetsbare groep in de samenleving. Communicatieve redzaamheid is daarom het belangrijkste waar de school aan werkt. Communicatie staat centraal. Communicatie wordt op het VierTaal College Amsterdam zoveel mogelijk aangepast aan het spraak- en taalniveau van de leerling.

Behalve spreken en luisteren gebruiken we in de communicatie met de leerlingen visuele ondersteuning en NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren). De docenten visualiseren zoveel mogelijk door gebruik te maken van het digibord in de klas.

 

Extra aandacht voor emotionele ontwikkeling

 
Omdat leerlingen zich vaak niet goed kunnen uitdrukken, geven wij ook veel extra aandacht aan de emotionele ontwikkeling van de leerlingen op onze school. Op deze manier maken we de communicatieve redzaamheid van onze leerlingen zo groot mogelijk. De emotionele ontwikkeling brengen wij in kaart met behulp van een sociaal emotionele leerlingvolgsysteem. ZienVo! ondersteunt de docenten en specialisten in het proces van observeren, begrijpen en handelen.  Leerlingen hebben plezier in het naar school gaan doordat wij adequaat onderwijs en specialistische hulp bieden in een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat.

 

Regionale functie

 

De school heeft een regionale functie. Leerlingen uit de regio Amsterdam, Haarlem en Almere komen naar het VierTaal College voor onderwijs of krijgen ambulante begeleiding.